Allmänna villkor

1. Tillämpning

1.1
Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som tillhandahålls av Östenssons interior design studio AB, 559141-3082, (nedan ” Östenssons”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) såvida inte annat skriftligen avtalas avseende det enskilda uppdraget.

2. Tjänsternas omfattning, avtalat arvode m.m

​2.1
Vi tillhandahåller tjänster utifrån de omständigheter, fakta och instruktioner som beställaren lämnar till oss i det enskilda uppdraget. Vid fullständiga inredningsuppdrag vidtar vi erforderliga inköp från tredje man inom ramen för uppdraget.
​2.2
För uppdraget utgår avtalad ersättning. Vid rörligt arvode kan budget upprättas. För ändrings- och tilläggsarbeten utgår normalt ersättning för arbete på löpande räkning samt ersättning för kostnader hänförliga till dessa arbeten, om inte annat avtalats. Ersättning utgår normalt för kostnader för resor och logi inom ramen för uppdraget.
​2.3
Uppdragets omfattning bestäms av huvudavtalet och dessa allmänna villkor. Om handlingarna strider mot varandra ska huvudavtalet äga företräde.
​2.4
Parterna ska hålla varandra underrättade om förhållanden som kan antas ha betydelse för uppdraget.
​2.5
Östenssons ska till beställaren anmäla behov av arbete som inte ingår i uppdraget eller behov av nya eller ändrade direktiv. Om beställaren framställer krav på arbete som vi anser ligger utanför uppdraget ska vi innan sådant arbete påbörjas anmäla detta till beställaren.
​2.6
Östenssons ska på beställarens begäran upprätta förslag till den tidplan som efter överenskommelse ska gälla för uppdraget. Beställaren ska lämna underlag till förslaget.
​2.7
Uppdraget är, om inte annat avtalats, slutfört när uppdragsresultatet redovisats på det sätt parterna kommit överens om.

3. Fakturering

3.1
Fakturering kan, utifrån uppdragets karaktär, ske löpande under ärendets gång eller i samband med att ett ärende avslutas.
3.2
Våra fakturor förfaller normalt till betalning 14 dagar efter fakturadatum och ställs ut till er, i er egenskap av beställare. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta på utestående belopp i enlighet med tillämplig lag från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen.

4. Äganderättsförbehåll

4.1
Beställda varor utgör Östenssons egendom intill full betalning har erlagts

5. Undersökning av varan

​5.1
När en vara har avlämnats ska beställaren omgående undersöka den. Om fel påträffas ska beställaren omedelbart underrätta Östenssons. Om underrättelse inte sker har beställaren därefter inte rätt att göra gällande felet

6. Fel i vara och reklamation

​6.1
Vi är skyldiga att i enlighet med bestämmelserna nedan avhjälpa fel beträffande levererade varor.
​6.2
Beställaren får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar Östenssons meddelande om felet inom 10 dagar efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation), dock senast tolv månader efter att beställaren tog emot varan.
6.3
Vi ansvarar inte för fel som beror på beställaren eller av beställaren tillhandahållet material eller på dessa föreskriven eller specificerad konstruktion. Vi ansvarar inte för fel som uppstår till följd av bristfälligt underhåll, normal förslitning eller normal försämring. Beställaren kan inte göra gällande att en viss vara inte passar in eller på något annat sätt utseendemässigt skiljer sig från vad som beställaren förväntat sig om en viss helhetsbild, om varan i sig överensstämmer med vad som presenterats av Östenssons.
6.4
Beställaren är medveten om att vissa varor kan designas endast för utförandet av tjänsten liksom att vissa varor anpassas särskilt för beställaren. Beställaren kan inte häva ett köp av sådana varor.

7. Ansvar

7.1
Beställaren har rätt till ersättning från Östenssons för skada som orsakats av oss genom grov oaktsamhet. Beställaren ska så långt det är möjligt vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning. Östenssons ansvar är begränsat till två gånger ersättningen för uppdraget eller, i förekommande fall, utfallande försäkringsbelopp. Vid fel ska Östenssons ges tillfälle att avhjälpa felet eller företa omleverans (enligt Östenssons val) och först om felet inte avhjälps kan beställaren kräva andra påföljder såsom prisavdrag eller hävning av köpet.

8. Immateriella rättigheter

8.1
I uppdraget ingår inte någon överlåtelse av upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter. Det innebär att Östenssons behåller upphovsrätten till allt material och allt som designats, exempelvis en vara/inredningsdetalj som designats inom ramen för uppdraget.
8.2
Östenssons förbehåller sig rätten att dokumentera/fotografera sitt arbetsresultat och att använda sådant material för marknadsföringsändamål eller som referensmaterial mot nya eller potentiella kunder.

9. Befrielsegrunder

9.1
Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att uppdragets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt/strejk och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, naturkatastrofer och extrema naturhändelser, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel eller försening av leveranser, som orsakas av sådan befrielsegrund. Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på uppdragets fullgörande inte kunde förutses då avtal om uppdraget ingicks.

10. Avtalets förtida upphörande

10.1
Ni kan när som helst skriftligen säga upp avtalet med iakttagande av 45 dagars uppsägningstid, om inte annat särskilt anges i huvudavtalet.

10.2
Vardera parten har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motparten har försatts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, är föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd.

10.3
Vi har vid upphörande av avtalet rätt att erhålla betalt för arbete och kostnader som är nedlagda i uppdraget fram till upphörandet av detta.

11. Personuppgifter och kommunikation

11.1
Östenssons är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag. Personuppgifterna behandlas av oss för fullgörelse av uppdrag, för administration samt för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag. För vidare information om vår behandling av personuppgifter se särskilt upprättat dokument ”Information om Östenssons policy för behandling av personuppgifter”. Har ni frågor om vår personuppgiftsbehandling är ni välkomna att kontakta oss.
11.2
Vi kan kommunicera med er på flera sätt och däribland via internet och e-post. De utgör effektiva kommunikationsmedel men kan också innebära risker ur ett säkerhets- och sekretessperspektiv. Skulle ni föredra att vi avstår från att kommunicera med er via internet eller e-post ber vi er meddela oss detta.

12. Klagomål och krav

12.1
12.1 Vår strävan är att ni ska vara belåtna med våra tjänster. Vi vill försäkra oss om att ni är nöjda och att det arbete vi utför uppfyller era förväntningar. Om ni, av något skäl, är missnöjda eller har klagomål så ber vi er att kontakta oss så snart som möjligt. På er begäran kommer vi att utreda ert klagomål och försöka besvara de frågor som ni kan ha.

13. Tillämplig lag och tvistelösning

13.1
Dessa allmänna villkor och huvudavtalet samt eventuella tvister som uppkommer avseende vårt uppdrag för er regleras av och tolkas enligt svensk lagstiftning.
13.2
Tvist eller anspråk som härrör från eller har samband med dessa villkor eller huvudavtalet och vårt uppdrag för er ska slutligt avgöras av svensk domstol, med Umeå tingsrätt som första instans.