Information om Östenssons interior design studio AB:s policy för behandling av personuppgifter

Östenssons interior design studio, org. nr. 559141-3082 (nedan ”Östenssons”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras samt personuppgifter som vi erhåller från leverantörer och andra externa parter.

Personuppgifter är all slags information som kan användas för att identifiera en enskild person. Syftet med den här informationen är att du ska få information bl.a. om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som kan få ta del av dem och vilka rättigheter du som registrerad har. Vi hanterar uppgifterna enligt gällande dataskyddsförordning och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Personuppgifterna lämnas oftast direkt till oss från dig som registrerad men kan även inhämtas från andra. Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register. Uppgifter kan även samlas in för vår verksamhet som ej är direkt relaterad till ett uppdrag (t.ex. i kontakt med leverantörer och samarbetspartners). Personuppgifter som kan behandlas av oss är exempelvis namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdrag, för att tillvarata dina och våra intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Behandling av uppgifter hänförliga till leverantörer och dess företrädare respektive andra externa parter grundas på vårt berättigade intresse att administrera relationen och våra avtalsförpliktelser. Uppgifterna inom ramen för vår verksamhet behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, att behandlingen är tillåten efter en intresseavvägning (t.ex. då du är företrädare eller kontaktperson för en juridisk person som är kund hos oss) eller att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse (t.ex. bokföringsskyldighet). Om ingen av dessa grunder är tillämpliga kan behandling ske om samtycke har lämnats.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina eller våra rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Om vi har en leverantör med verksamhet i ett land utanför EU/EES eller om det är nödvändigt för fullgörande av uppdraget kan dina personuppgifter i förekommande fall komma att överföras till ett sådant land som inte har en motsvarande skyddsnivå för personuppgifter. Vi kommer då att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådan överföring.

Personuppgifterna sparas under den tid som krävs för uppdragets slutförande samt en tid om ett år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som påkallas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller som du framför invändningar mot att vi behandlar eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter, såvida inte hinder föreligger av t.ex. bokföringsskäl. För det fall att dina uppgifter behandlas med stöd av samtycke, har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Vi kommer då inte att behandla ytterligare personuppgifter eller uppdatera tidigare lämnade personuppgifter i det avseendet. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också i vissa fall rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilken i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se